Tesisat Yalıtımı Nedir?

1.TESİSAT YALITIMI NEDİR?

Tesisat yalıtımı, içinden akışkan geçen borular, vanalar, havalandırma amaçlı kullanılan kanallar, radyatörler, kazan daireleri, hidrofor, soğutma üniteleri, kombi-boyler vb. cihazlarda ısı, ses, yangın yalıtımı yapılmasıdır. Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasının en etkin yolu mekanik tesisat yalıtımı yapılmasıdır. 

Tesisat yalıtımı; herhangi bir proseste akışkanın taşınması sırasında meydana gelebilecek ısı kayıp veya istenmeyen ısı kazançlarının azaltılmasının en etkin yoludur. Tesisat ömrünün uzatılması, proses sıcaklığının muhafaza edilmesi, soğuk hatlarda yoğuşmanın önlenmesi, sıcak hatlarda, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yapılacak yalıtım ile sağlanabilir. Tesisatlar vücudumuzdaki damarlara benzer şekilde yapının her bölümünden geçerler. Bu sebeple gürültünün ve yangının tesisatlar vasıtasıyla yayılmasına yönelik tedbirler de alınmalıdır. Tesisatta yalıtım bir bütün olarak ele alınmalı, ısı, ses ve yangın yalıtım çözümlerinin tümü birbiriyle uyumlu sistemler oluşturularak işçi sağlığı ve güvenliği göz ardı edilmemelidir. Yalıtım yapılacak tüm detaylarda uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra optimum yalıtım kalınlığı belirlenmeli, kalınlık seçimi ilgili yönetmelik ve standartlara uygun yapılmalıdır. 

1.1    Tesisatta Isı Yalıtımı Nedir? 
Boruların ve havalandırma kanallarının içinde taşınan akışkanın ve havanın dış ortam koşul ve sıcaklıklarından etkilenmeden ısı kazanımını ya da ısı kaybını engelleyebilmek ve sistemin sağlıklı olarak çalışmasını sürdürmesini sağlamak adına yapılan işlemlere tesisatta ısı yalıtımı denir. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının, ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. Bu yüzden mekanik tesisatı oluşturan boruların, tankların, depoların, klima kanallarının, vanaların ve armatürlerin, içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir. Isı yalıtımı ile binanın daha az enerji kullanarak ısınması veya serinlemesi dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılması, cihazların daha verimli çalışması ve parasal kazanç sağlanır. 

1.2    Tesisatta Ses Yalıtımı Nedir? 
Cihazların çalışması sırasında çıkardığı ses, titreşim ve ısıl genleşmeler gürültünün temel sebeplerindendir. Borulardan geçen akışkan hızı, kanallardan geçen havanın kanal yüzeyine çarpmasıyla oluşan ses de gürültü olarak nitelendirilebilir. Bu tip ses ve titreşimlerin en aza indirilmesi için alınan tedbirlere tesisatta ses yalıtımı denir.

Gürültüler tesisat üzerindeki çapraz boru geçişleri, bitişik tesisatlar ve temas ettiği yapı bölümleri aracılığıyla yapıya iletilebilir. Bina tesisatından kaynaklanan gürültüler, teknik tedbirler alınmadığı takdirde komşu hacimlerde şiddetli seslere neden olacaktır. Bu tip tesisata; sıhhi, pis su, havalandırma ve klima, ısıtma tesisatları örnek olarak verilebilir. Su tesisatları armatür veya tesisattan iletilen ses, tavan ve duvarlar vasıtasıyla çok uzak bina hacimlerine kadar iletilebilir. Hava doğuşlu seslerin yayılmaması için ya ağır malzeme kullanılmalı veya ses yutucu malzeme ile kaplanmalıdır. Katı doğuşlu sesin iletilmesini önlemek için de katı malzemenin katı malzeme ile direkt temas etmemesi gerektiğinden araya ses yutucu nitelikte fakat belirli basınca dayanımlı esnek bir malzeme (mineral yünler -camyünü, taşyünü) konulmalıdır. Mesela tesisatın döşemeyi veya duvarı delip geçtiği yerdeki boşluklar montajdan sonra betonlanarak kapatılmakta, böylece gürültünün oluştuğu katı malzeme olan boru, yine katı malzeme olan betonla temas ettirilmiş olmaktadır. Geçişlerde bu teması önlemek için tesisatın döşeme veya duvar kalınlığı kadar olan kısmına dinamik sertliği düşük ses yutucu prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılabildiği gibi, yangın güvenliği de göz önünde tutulduğunda camyünü, taşyünü ile de yalıtım mümkündür. Böylece katı doğuşlu ses iletimi önlenmiş olacaktır. Pis su tesisatlarının aşırı derecede yüklenmesi ile bölme duvar ve tavan boru geçişlerinden kaynaklanan seslerde bunlara dahildir. Kanal içinden geçen pis su tesisatının neden olduğu ses yayılımı kanal içlerinden ses yutucu iç kaplamalar vasıtasıyla emilmelidir. 

1.3    Tesisatta Yangın Yalıtımı Nedir? 
Tesisat yalıtımında yangın güvenliği açısından en önemli noktalardan biri hem tesisatın yangın etkilerinden korunmasının hem de yangın esnasında mümkün olduğunca küçük bir hacme hapsedilen alev ve dumanın yayılmasının durdurulmasıdır. Yaşam alanlarımızda risk oluşturan ekipmanlar tesisat boruları, havalandırma kanalları, elektrik kablolarının, şaftların yangının ilerlemesinde en riskli noktalar olduğu bilinmektedir. Bu noktalarda yangının ilerlemesini engellemek için alınan tüm tedbirlere tesisatta yangın yalıtımı denir. Boru geçişlerinde borular malzeme cinsine göre yanar borular ve yanmaz borular olmak üzere iki grupta toplanabilir. Yalıtım uygulamaları ve alınacak önlemler ise; tesisat malzemesinin yanıcılık özelliğine, tesisatın geçtiği yatay veya düşey yapı elemanının kalınlığına ve yapısına bağlı olarak da farklılık göstermektedir. Seçilecek yalıtım malzemeleri yüksek sıcaklığı dayanıklı ve yangın standardına göre hiç yanmaz A1 sınıfı malzemelerden olmalıdır. A1 sınıfı hiç yanmaz yalıtım malzemeleri ise mineral yünler grubu olup; ülkemizde genellikler 250 °C’ye kadar sıcaklıkların yalıtımında camyünü;1000 °C’ye kadar sıcaklıkların yalıtımında taşyünü kullanılır. 

2. TESİSAT YALITIMI NERELERDE UYGULANIR? 

Tesisat yalıtımı; Tüm dikey ve yatay tesisat borularında, ısıtma ve soğutma yapılan havalandırma kanallarında, vanalarda, radyatör arkasında uygulanır. - Binaların kazan daireleri ve hidroforlarda, kombi-boyler vb. ekipmanlarda ısı kaybını engellemeye yönelik ısı yalıtımı yapılır. - Soğutma ünitelerinde, split klima ve klima santrallerinde ısı kazanımını ve yoğuşmayı engellemeye yönelik ısı yalıtımı yapılır. - Havalandırma kanallarının içinde özellikle menfez çıkışlarından gelen sesin azaltılması için ses yalıtımı yapılır. - Boru, hidrofor, brülör ve kazanlarda oluşan gürültü ve titreşimi engellemeye yönelik ses yalıtımı yapılır. Titreşim yayan cihazların zeminle temas ettiği noktalarda uygulanır. - Genellikle yangın kaçış koridorlarını besleyen havalandırma kanallarında ve yatay-dikey geçişlerin olduğu şaftlarda (elektrik kabloları, borular, kanallar) yangını önleme amaçlı olarak uygulanır. - Kazan dairelerinde iş güvenliği ve yangın riski açısından yüzey sıcaklığı yüksek olan ekipmanların (vana, kazan, flanş) dış yüzeylerinde yangın yalıtımı amaçlı uygulanır. - Bacalar, ısı kaybı ve yoğuşmaya karşı yalıtılır.

3.TESİSAT YALITIMINDA MALZEME SEÇİM KRİTERLERİ

 Isı kayıp ve kazançları, yüzeyin büyüklüğüne, yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve ısı yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir. Yalıtım malzemesi seçiminde akışkanın sıcaklığı ve ortam sıcaklığı belirleyici bir özelliktir. Tesisat ve endüstriyel uygulamalarda, tesisat içinden geçen akışkan sıcaklığına göre 3’e ayrılmaktadır. 1. Soğuk Hatlar: Akışkan sıcaklığı +6 °C’den düşük hatlar 2. Ilık Hatlar: Akışkan sıcaklığı +6 °C ile +100 °C arasındaki hatlar 3. Sıcak Hatlar: Akışkan sıcaklığı +100 ° C’den daha yüksek hatlar Ülkemizde yaygın olarak sıcak hatlarda camyünü, taşyünü; soğuk hatlarda elastomerik kauçuk köpüğü tercih edilmektedir Yalıtım malzemesinde kullanım sıcaklığına ilave olarak aranılacak diğer özellikler de şöyledir; - Isı iletkenlik katsayısı (λ): Hesaplamalarda yalıtım malzemesinin maruz kaldığı sıcaklıklardaki ısıl iletkenlik değerleri kullanılmalıdır. - Su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ): Soğuk hatlarda ya μ değeri yüksek olan kauçuk köpüğü gibi ürünler ya da camyünü ve taşyünü kullanılacak ise yalıtım μ değeri yüksek olan alüminyum folyo, galvaniz sac veya plastik kaplamalar ile korunmalıdır.
 
• Yangına karşı tepki sınıfı 
• Korozif madde içeriği 
• Uygulama rahatlığı 
• Ekonomiklik 

4.YALITIM KALINLIĞI HESAPLAMA PROGRAMLARI ve BIM (YAPI BİLGİ 3. MODELLEMESİ)

Tesisat ekipmanlarında ısı kaybı, yoğuşma, yüzey sıcaklığı, donmanın zararlı etkilerinden korunması ve verim hesapları için gerekli yalıtım kalınlıkları TS EN ISO 12241’e göre hazırlanmış çeşitli yalıtım kalınlığı hesaplama programları ile yapılabilir. Günümüzde Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile bütünleşik bina tasarım yaklaşımı üzerinden çalışmalar yürütülmektedir. Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı, bina tasarımında farklı uzmanlık birikimlerinin çevreye müdahale ve bina yapma süreçlerinin en başından itibaren bir araya getirilmesini ve tasarım sürecinin tüm girdilerinin birbirleri ile etkileşim içinde ele alınmasını sağlamaktadır. BIM ile yapıya dair tasarım, planlama, inşa etme ve yönetim süreçlerinde bütün disiplinler birbirleriyle koordineli çalışmaktadır. Bu sayede projedeki olası uyuşmazlıklar yapı tasarım aşamasında fark edilebilir böylece yapım aşamasında maksimum verim elde edilerek yapım maliyetleri ve proje süresinde ekonomi sağlanır, projenin ömrü boyunca verimli bir çalışma ortamı meydana gelir. Mekanik tesisat yalıtımı için kullanılan yalıtım sistemleri de BIM eklentileri ile kütüphanelere işlenir ve tasarımcı proje aşamasında yalıtım programları ile hesaplamış olduğu kalınlıktaki yalıtım sistemini kolaylıkla seçebilir. Böylelikle tasarım ile uygulama arasında oluşabilecek uyuşmazlıklar en başta ortadan kaldırılmış olur. 

5.ÜLKEMİZDE TESİSAT YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

Camyünü: Silis kumunun yüksek sıcaklıklarda ergitilerek (1200-1250 °C), elyaf haline getirilmesi bunların organik bağlayıcılar ile sıcaklık ve basınç altında şekillendirilmesi ile oluşan açık gözenekli bir malzemedir. Sıcak ve ılık hatlar, klimalar, havalandırma kanallarında tesisat yalıtımı amacıyla kullanılmak üzere farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha veya boru formunda üretilirler. Kullanım sıcaklığı -50 °C/+250 °C aralığındadır. Kaplamasız tipleri A1 sınıfı hiç yanmaz malzemelerdir.10 C’deki ortalama ısıl iletkenlik katsayıları λ =0,031-0,045 W/ (m.K) aralığındadır. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=1’dir. Taşyünü: İnorganik bir hammadde olan bazalt ve diabez taşlarının 1350-1400 °C sıcaklıklarda ince eleklerden geçirilerek elyaf haline getirilip bunların bağlayıcılar ile sıcaklık ve basınç altında şekillendirilmesi ile oluşan açık gözenekli bir malzemedir. Sıcak ve ılık hatlar, havalandırma kanallarında tesisat yalıtımı amacıyla kullanılmak üzere farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha veya boru formunda üretilebilirler. 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü (FEF): Ekstrüzyon metoduyla boru veya levha şeklinde üretilen elastomerik kauçuk köpüğü esaslı malzemelerdir. Soğuk ve ılık hatların tesisat yalıtımında kullanılmak üzere levha ve boru biçiminde üretilirler. Kaplamalı ürün tercihleri için alüminyum folyo kaplamalı veya kaplamasız olabilirler. Kullanım sıcaklığı -45/+116 °C aralığındadır. (Özel üretimler farklı sıcaklık aralıklarında üretilebilir) Yangına tepki sınıfları B, C veya D sınıfı olabilir. Duman oluşumları ve damlama özellikleri de beyan edilir.10 °C deki ortalama ısıl iletkenlik değeri λ =0,030-0,050 W/(m.K)’ dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥3000’dir. 

Polietilen Köpüğü (PEF): Ekstrüzyon metoduyla, boru veya levha şeklinde üretilen polietilen esaslı malzemelerdir. Soğuk ve ılık hatlarda ve kanallarda tesisat yalıtımında kullanılmak üzere levha ve boru biçiminde alüminyum folyo kaplamalı veya kaplamasız olarak üretilir. Kullanım sıcaklığı -80/+95 °C aralığındadır. Yangına tepki sınıfı E veya F’dir. 10 °C’deki  ortalama ısıl iletkenlik değeri λ=0,035-0,050 W/(m.K)’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥1000’dir.

 Seramik Yünü: Alüminyum, silis, zirkonyum ham maddelerinin 650-1430°C arası yüksek sıcaklıklarda ergitilip birleştirilmesi ile üretilir. Seramik Yünü; endüstriyel fırın izolasyonlarında, kazan boru ve bacaların izolasyonunda, her türlü yüksek sıcaklık gerektiren teknik yalıtımlarda kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda dahi düşük ısıl iletkenlik katsayısına sahiptir. A1 sınıfı hiç yanmaz malzemedir.

6.TESİSAT YALITIMI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca; binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi enerji kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve diğer mekanik tesisat ekipmanları, ısı köprüsüne yol açmayacak şekilde ve yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasında 5°C’den fazla fark ve yüzeyde yoğuşma olmayacak şekilde yalıtılması gereklidir. Mekanik tesisatta meydana gelen ısı kayıp ve kazançları prEN ISO 12241:2008 standardına göre hesaplanır. Yönetmelikte ayrıca şartlandırılan mekanların içerisinde yer alan kanalların, ısıl direnci 0,6 m²K/W’ den küçük olmayacak şekilde, diğer mekanlarda yer alan ve yalıtılması gereken kanalların ısıl direnci 1,2 m²K/W ’den küçük olmayacak şekilde yalıtılması ön görülmektedir. Boruların ve klima kanallarının askıya alınmaları ile kalıcı veya sabit mesnetle desteklemelerinde ısı kayıplarının ve ısı köprülerinin oluşmasına izin verilmemesi gerektiği ifade edilmektedir. Soğuk su ve soğutma tesisatlarındaki borular ve soğuk akışkan taşıyan klima kanalları, ısı kazançları ve yoğuşma riskini önlemeye yönelik olarak iki ayrı hesaplama yöntemi sonucunda elde edilen en büyük kalınlık değeri esas alınarak dıştan yalıtılır. Yoğuşmanın ve korozyonun önlenebilmesi için yapılan hesaplamalarda, borunun ve kanalın yüzey sıcaklığının, çiğ noktası sıcaklığının altına düşmemesini sağlayan yalıtım kalınlığı göz önünde bulundurulur. Soğuk su ve soğutma tesisatlarındaki borular ve soğuk akışkan taşıyan klima kanalları açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda, yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kaplanır. 9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesi uyarınca su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların döşemeden geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılması gereklidir. 

6.1 Yönetmeliklere Uygun Yapılacak Tesisat Yalıtımı:
 - Isıtma veya soğutma amacıyla yapılan harcamalardan tasarruf ettirir, kışın daha iyi ısınmayı, yazın ise serin kalmayı sağlar. - Tesisat yalıtımı yoğuşmayı engellediğinden tesisatın korozyona karşı uzun ömürlü olmasını sağlar. - Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz salımlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunur. - İçerisinde yüksek sıcaklıklarda akışkan taşınan tesisatlarda yalıtım uygulamaları ile, hattın çevresinde bulunan diğer teçhizat ya da ekipmanın ve bu tesisat hatlarında görevli personelin sıcaklık etkisinden korunması sağlanır. - Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltır. - Tesisattan kaynaklı seslerin azaltılması, insanların daha gürültüsüz bir ortamda yaşamasını sağlar, - Titreşim kaynaklı seslerin yalıtılması sayesinde binanın taşıyıcı sisteminin zarar görmesi engellenir, bina ömrünü uzatır. - Yangın yalıtımı tesisat kanalları ile katlar ve bölümler arası duman ve alev geçişini geciktirir. Yangın esnasında insan ve diğer canlıların tahliyesi için zaman kazandırır.

7. YETERSİZ YALITIM UYGULAMALARI ve ÇÖZÜM

Düşük sıcaklıkların söz konusu olduğu borularda, genellikle dış ortam sıcaklığı, borunun dış yüzey sıcaklığından yüksek olmaktadır. Ortamın sıcaklık ve nemine bağlı olarak, boru dış yüzey sıcaklığı öyle bir kritik değere gelir ki, bu değerin altında olunması durumunda yüzeyde terleme başlar. Bu durumda yalıtım yapılmazsa, boru yüzeyinde yoğuşma ortaya çıkar. Eğer kullanılan yalıtım malzemesi ya da kalınlığı uygun değilse, yalıtım malzemesinin dış yüzeyinde veya bünyesinde yoğuşma oluşur. Tesisatta kullanılan yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) değeri de önem taşımaktadır. Malzemenin su buharı difüzyonuna karşı göstermiş olduğu direnç, söz konusu malzemenin μ değeri ve kalınlığı (d) ile doğru orantılıdır (Sd= μ x d) Soğut hat uygulamalarında ısı yalıtımı yapılmadığı durumlarda tesisat yüzey sıcaklığı terleme noktası sıcaklığının çok altında kalacaktır. Bu durumda tesisat yüzeyinde yoğuşma oluşması ve tesisatın korozyona uğraması kaçınılmaz sondur. Yalıtım uygulamalarında ısı yalıtım malzemesinin olması gereken minimum yalıtım kalınlığından düşük seçilmesi en kritik uygulama hatalarındandır. Yalıtım için bir maliyet ve zaman ayrılmasına rağmen tesisat istenildiği gibi korunamamış ve sonuç alınamamıştır. • Çözüm: Soğuk hat yalıtımlarında doğru çözüm; su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) yeteri kadar yüksek olan malzemeler ile optimum yalıtım kalınlığında ürün seçimi yapılması ve uygulamanın ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde doğru yapılması esastır. Camyünü Kalınlık: 25 mm Ts= 6.1 °C < Td= 22.8 °C – “Yüzeyde yoğuşma olur.” Yalıtımsız boruda yoğuşma Ts = 21,3°C < Td = 22,8°C - Yalıtım kalınlığı yetersiz olan uygulamalarda yalıtım yapılmış olsa dahi yüzeyde yoğuşma meydana gelir. Yetersiz kalınlıkta yalıtım yapılması durumda yoğuşma Ts= 23.6 °C > Td = 22.8 °C µ değeri yüksek olan malzeme, yoğuşma olmaz. Uygulamanın Sızdırmazlığı Sağlanmalıdır. Yeterli kalınlıkta yalıtım yapılması durumu – Yoğuşma yok Camyünü ile yalıtılmış tesisatlarda yüzey sıcaklığı Vana ceketi uygulamaları Örnek 2. 60 °C sıcaklığa sahip akışkan taşınan, çapı 2" boru hattının 22 °C sıcaklığındaki bir ortamdan geçmesi durumunda birim boyda meydana gelen ısı kaybı 52,77 W/m iken aynı tesisatın 30 mm kalınlığında camyünü ile yalıtılması durumunda %86,91 oranında enerji verimliliği sağlanarak ısı kaybının 6,9 W/m’ye düşmesi sağlanmaktadır. Isı yalıtımıyla sağlanan yüksek olan enerji verimliliği, bu uygulamalarının geri ödeme sürelerinin düşük olması sonucunu da beraberinde getirmektedir. Sıcak hatlarda ortam ve akışkan arasındaki sıcaklık farkları binalara oranla çok daha yüksek olacağından yalıtımlı tesisatlarda enerji verimliliği potansiyeli de çok daha fazladır Tesisatlarda yalıtım yapılırken vana yalıtımları da atlanılmamalıdır. Bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı borudan yaklaşık 3-4 m ‘yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Günümüzde vana yalıtımları için demonte edilebilen yalıtım ceketleri imal edilmektedir. Vana ceketleri, sıcak su ve buhar gibi ısıtma sistemlerinde vana yüzeyinde olan ısı kaybını, soğutma sistemlerinde ise ısı kazancını ve yoğuşmayı önlemek amacı ile kullanılmaktadır. 

SONUÇ 

SSS Kullandığı enerjinin %75’ini ithal eden ülkemizde enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın yollarından en önemlisi binalardaki ısıtma-soğutma tüketimlerini azaltarak, yalıtımlı binalar oluşturmaktır. Tesisat yalıtımı binadan ayrı düşünülmemeli, bir bütün olarak ele alınarak, ısı, ses ve yangın yalıtım çözümlerinin tümü birbiriyle uyumlu sistemler oluşturularak iş sağlığı ve güvenliği de göz ardı edilmemelidir. Yalıtım yapılacak tüm detaylarda uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra optimum yalıtım kalınlığı da belirlenmelidir. Kalınlık seçimi, tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yönetmelik ve standartlara uygun yapılmalı, uygulama kontrolü mutlaka sağlanmalıdır